תקנון האתר

תקנון אתר

 1. מבוא
 • באתר האינטרנט של פרחי גבעת חן, שכתובתו – https://givat-henflowers.co.il/ (להלן: "האתר"), מתנהלת חנות וירטואלית לרכישת זרי וסידורי פרחים ועציצים (להלן: "השירותים או "המוצרים").
 • האתר בבעלות שותפות רשומה תמיר ועמיר פרחי גבעת חן (ש.מ. 557795770) (להלן: "השותפות").
 • קבלת השירותים באתר יתבצע בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן: "התקנון"), החל על כל משתמש באתר (להלן: "המשתמש"), ומהווה חוזה בין המשתמש לבין השותפות.
 • כל משתמש מצהיר ומתחייב לפני תחילת פעילותו באתר כי קרא את התקנון והוא מסכים לכל הוראותיו. משתמש שאינו מסכים לתקנון, כולו או חלקו, אינו רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
 • השותפות רשאית לשנות את התקנון מפעם לפעם. האחריות להכרת התקנון והשימוש באתר עפ"י תנאיו, היא של המשתמש בלבד, והמשך השימוש באתר ובשירותים יהווה אישור בדבר הסכמת המשתמש לשינויים אלו (ככל וישנם). הנוסח העדכני של התקנון יימצא בכל עת באתר, ומומלץ לעיין בהוראות התקנון בכל כניסה לאתר על מנת ללמוד על השינויים שחלו בו (ככל שחלו).
 • השימוש במידע אשר מסר המשתמש באתר ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות הדין.
 • המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע שבאתר כל שימוש אשר אינו בהתאם לדין ולתקנון.
 • השותפות רשאית לחסום גישה אל האתר לצורך עדכונים ושדרוגים שלו, ללא צורך בהודעה מראש למשתמש. כל שינוי כאמור יחול על רכישות שיבוצעו באתר החל ממועד ביצוע השינויים ו/או פרסום התקנון המעודכן באתר ואילך, ולא ישפיע על רכישות שבוצעו קודם לעדכון. למשתמש לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלפי השותפות בנוגע לשינויים אלו או בקשר לתקלות שיתרחשו אגב ביצועם (ככל שיתרחשו).
 • השותפות רשאית לחסום את הגישה לאתר באירועים של עומס יתר וחוסר יכולת לעמוד בהזמנות.
 • השותפות מתירה למשתמש "להוריד" (download) נתונים מהאתר למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד – שאינו מסחרי. אין בהיתר זה כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע המפורט באתר ובתוכן האתר, שהוא רכוש השותפות בלבד.
 1. כללי
 • כותרות הסעיפים בתקנון זה הם לצורך נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.
 • האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 • כל מחלוקת בין משתמש לשותפות בנוגע לפעילות באתר תתברר בבימ"ש בישראל עפ"י הדין הישראלי.
 1. תנאי השימוש באתר
 • ניתן לבצע פעולות באתר רק לצורך קבלת השירותים, ואין לעשות באתר שימוש לכל מטרה אחרת. השותפות תהיה רשאית להפסיק או למנוע את ההתקשרות או הגישה של משתמש הפועל באתר למטרה אחרת כאמור, באתר או בכל חלק שלו, בכל שלב.
 • כל אדם שמעל גיל 18 (שמונה עשרה) שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל (או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי), רשאי לקבל את השירותים באתר.
 • המשתמש יוכל לקבל את השירותים באתר רק לאחר שהתמלאו כל התנאים הבאים:
 • ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של המשתמש.
 • המוצר אותו מבקש המשתמש לרכוש נמצא במלאי.
 • השותפות שולחת מוצרים לישוב בו מבקש המשתמש לקבל את המוצר. במידה והישוב הנ"ל לא נמצא ברשימת הישובים אליהם השותפות שולחת מוצרים, על המשתמש להתקשר בטלפון לחנות השותפות ולקבל אישור מיוחד למשלוח.
 • יש למשתמש תא דואר אלקטרוני אישי (אליו ישלח אישור ומספר ההזמנה).

 

 1. הליך רכישת המוצרים באתר

      רכישת המוצרים באתר תתבצע באופן הבא:

 • על המשתמש לבחור את המוצר המבוקש.
 • על המשתמש לבחור תאריך אספקה רצוי.
 • על המשתמש לציין את הכתובת למשלוח, פרטי המקבל ושעות משלוח רצויות (יודגש – כי כל הזמנה כרוכה בתשלום דמי משלוח).
 • על המשתמש לציין את הטלפון הקווי או הנייד שלו ושל מקבל המשלוח (יודגש, כי השותפות מתאמת את הגעת המשלוח מראש, ולא מביאה את המשלוח בהפתעה).
 • על המשתמש להזין פרטי כרטיס אשראי.
 • על המשתמש להזין את פרטי תא הדואר האלקטרוני האישי שלו (אליו יישלח אישור ומספר ההזמנה).
 1. מדיניות שירותים
 • צילומי זרי הפרחים שבאתר הם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בצילום לבין המוצר במציאות. בכל מקרה של פער או הבדל בין הצילום לבין התיאור המילולי של הזר, יגבר האמור בתיאור המילולי. במידה וחסר פרח מסוים בזר או בסידור פרחים, הוא יוחלף בפרח אחר שווה ערך לפי שיקול דעת השותפות.
 • מחירי השירותים (לרבות – דמי משלוח) ותנאי התשלום באתר יכולים להשתנות מפעם לפעם.
 • רכישת כל מוצר באתר תתאפשר עד גמר המלאי של אותו מוצר, או עד למועד שיקבע ע"י השותפות ויפורט באתר.
 • במקרה בו בוצעה הזמנה לרכישת מוצר המוצג באתר והתברר כי הוא אזל לגמרי מהמלאי, תינתן למשתמש האפשרות לבחור בין קבלת מוצר אחר הקיים במלאי, לבין ביטול הרכישה וקבלת כל הסכום שנגבה ממנו בגין המוצר המקורי.
 • בכפוף לכך שמלוא התמורה בגין המוצר שולמה, משלוח המוצר יגיע ליעד המבוקש ע"י המשתמש בהתאם לשעות האספקה שהתבקשו, וזאת בין 3-6 (שלוש לשש) שעות מרגע אישור ההזמנה באתר. הזמנה שתתקבל בימים א'-ה' עד לשעה 16:00 תסופק באותו יום. הזמנה שתתקבל לאחר השעה 16:00 תסופק באותו היום (ללא התחייבות לכך) או למחרת (וזאת בתיאום עם המקבל). ביום שישי וערבי חג יתקבלו הזמנות עד לשעה 12:00 בלבד. "ערב חג" לעניין סעיף זה – הם 3 (שלושה) ימים לפני החג עצמו. בימי שישי וערבי חג – לא ניתן יהיה להתחייב לשעת הגעה מדויקת.
 • היה ומשלוח יחזור לחנות משום שהמשתמש או מי מטעמו לא נכחו בכתובת ובשעה המבוקשת לאספקה, יחויב המשתמש בדמי שליחות נוספים על מנת להוציא את ההזמנה בשנית ליעד המקורי שהתבקש או ליעד אחר.
 • השותפות או מי מטעמה אינם אחראים לטעות שנעשתה ע"י המשתמש בעת הקלדת הפרטים (כמפורט בסעיף 4 לעיל), וכל הנובע מכך. כמו כן, השותפות או מי מטעמה אינם אחראים למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
 • במחשבי השותפות מתנהל רישום של כל הפעולות המתבצעות באתר. רישום זה יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו, וראיה מכרעת לעניין המועד בו בוצעה הפעולה באתר.
 1. תשלום בגין השירותים
 • כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.
 • התמורה בגין השירותים (כולל – דמי משלוח) תגבה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו (כמפורט בסעיף 4.4 לעיל) מיד עם סיום ההזמנה באתר. אם עפ"י מדיניות השותפות יתאפשר תשלום התמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם (בכפוף לאישור חברת האשראי).
 1. ביטול הזמנה ע"י המשתמש
 • משתמש המעוניין לבטל את הזמנתו, יודיע על כך לשותפות בתוך שעה מהמועד בו שלח את ההזמנה. במידה וההזמנה אמורה להתבצע ביום אחר, ניתן יהיה למסור הודעת ביטול עד 3 (שלוש) שעות לפני מועד ביצוע ההזמנה. ההודעה על ביטול לשותפות בטלפון ותשלח במקביל בכתב לחנות (בפקס או בדוא"ל). ביטול הפעולה יתאפשר רק במידה שטרם נשלחו המוצרים ע"י השותפות או מי מטעמה לכתובת שנמסרה (כמפורט בסעיף 4.3 לעיל).
 1. הגבלת אחריות
 • השותפות מתחייבת כי הפרחים הנמכרים באתר הם מאיכות טובה וטריים. במידה ומוצר שנמכר נמצא ע"י המשתמש כלא טרי (להלן: "המוצר הפגום"), יודיע על כך המשתמש לשותפות בטלפון מיד לאחר שקיבל לידיו את המוצר, ובכל מקרה לא יאוחר מ- 24 (עשרים וארבע) שעות לאחר הקבלה. השותפות תבדוק את המוצר הפגום שיוחזר אליה, ואם הוא אכן פגום, המשתמש יוכל לבחור בין החלפת המוצר הפגום במוצר אחר לבין קבלת זיכוי מלא בסך התמורה ששולמה בגין אותו מוצר (כולל – דמי המשלוח), וזאת אם לא הוזמנו מוצרים אחרים ע"י המשתמש באותה עסקה.
 • בכל מקרה, אחריות השותפות בגין המוצרים לא תעלה על גובה התמורה ששולמה בפועל ע"י המשתמש לשותפות בגין אותם מוצרים.
 • השותפות או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מווירוסים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של המשתמש, או בציוד אחר של המשתמש כאשר הוא משתמש באתר.
 • השותפות לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שנעשתה ע"י המשתמש באתר, או ע"י צד ג' כלשהו שאינו בשליטת השותפות.
 • האתר מכיל קישורים (לינקים) לאתרים אחרים באינטרנט. השותפות מספקת לינקים אלה לנוחות המשתמש בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם, לתוקפם או לחוקיותם. משתמש המבקש לעשות שימוש בקישורים אלה עושה זאת על אחריותו בלבד.
 1. תרופות בגין שימוש לא מותר באתר
 • משתמש העושה שימוש באתר שלא לרכישת שירותים (כמפורט בסעיף 3.2 לעיל), מתחייב לפצות את השותפות או מי מטעמה בגין כל תביעה, הוצאה או נזק, מכל סוג (כולל הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד), שיגרמו לשותפות או למי מטעמה בשל התנהלות המשתמש כאמור.
 • המשתמש מתחייב שלא ל"העלות" (upload) לאתר כל מידע מכל סוג, המפר כל זכות קניינית באתר (זכויות יוצרים, סימני מסחר וכיו"ב) /או חומר פורנוגרפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור, הוא מתחייב לפצות את השותפות או מי מטעמה בגין כל תביעה, הוצאה או נזק, מכל סוג (כולל הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד), שיגרמו לשותפות או למי מטעמה בשל התנהלות המשתמש כאמור.

WhatsApp chat